Stanovy Spolku U Dobré naděje

 

Článek 1
NÁZEV, SÍDLO, IČ SPOLKU

Název spolku zní: Spolek U Dobré naděje

Sídlem zapsaného spolku je: Krásná č. p. 334, PSČ 739 04

IČ: 05200130

 

Článek 2

PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU

 1. Spolek U Dobré naděje (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, sdružující fyzické osoby na základě společného zájmu a přesvědčení.
 3. Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací.
 4. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními organizacemi.

 

Článek 3

ÚČEL SPOLKU

Spolek sdružuje rozsáhlou klientelu osob s psychiatrickými diagnózami, jejich rodin, terapeutů a spřízněných osob. Základním účelem Spolku je:

 • Setkávání slušných a citlivých lidí,
 • Umělecké tvoření, muzikoterapie, psychoterapie, turistika a hry v přírodě

 

Článek 4

FORMY ČINNOSTI SPOLKU

 1. Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 3 coby společného zájmu jeho členů.
 2. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  1. pořádání různých akcí, jako jsou např. tvůrčí aktivity, setkávání členů, kulturní i společenské aktivity, kognitivní hry, sportovní dny, orientační hry, turistické výlety,
  2. organizování tuzemských i zahraničních rekondičních pobytů klientů ve spolupráci s psychiatrem, utužování sociálních vztahů a vazeb klientů,
  3. úsilí a činnosti vedoucí ke zkvalitnění života psychicky nemocných, podpora a péče, která není poskytována zdravotnickým zařízením, nýbrž těmi, kdo mají své vlastní zkušenosti s psychickým onemocněním.
  4. aktivit napomáhajících tomu, aby se předcházelo hospitalizacím, a vedoucích ke zlepšení samostatnosti, soběstačnosti, práceschopnosti klientů v bezpečném a přátelském prostředí.
  5. získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost Spolku formou jednání se sponzory, účastí v grantových řízeních apod.
  6. praktické spolupráce s ostatními organizacemi
 1. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví Členská schůze a Rada spolku.

 

Článek 5

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která souhlasí se Stanovami, účelem a cíli Spolku a hodlá aktivně přispět svou činností k naplnění účelu.
 2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku na svém nejbližším zasedání a o rozhodnutí písemně vyrozumí žadatele.
 3. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, souhlas žadatele se Stanovami spolku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Spolku, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 4. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele. Tímto dnem vznikají práva člena Spolku a současně se člen Spolku zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
 5. Člen Spolku má právo zejména:
  1. účastnit se veškeré činnosti Spolku,
  2. volit Radu spolku a další orgány Spolku a být volen do těchto orgánů,
  3. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku a přispět tak ke zlepšení činnosti Spolku,
  4. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku,
  5. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Spolku.
 1. Člen Spolku je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy,
  2. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
  3. podílet se dle svých možností a schopností na činnosti Spolku,
  4. zúčastnit se každé členské schůze, nebo svoji neúčast omluvit,
  5. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do nichž byl zvolen,
  6. nevystupovat oficiálně jménem komunity Spolku (kromě případů pověření a zplnomocnění Radou spolku),
  7. respektovat pravidla komunity Spolku,
  8. neterapeutizovat ostatní členy Spolku ani návštěvníky, respektovat se navzájem, nepomlouvat se, zachovávat důvěrnost ohledně citlivých informací o jednotlivých členech,
  9. nešířit ve Spolku esoterické a okultní praktiky.

 

Článek 6

ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Členství zaniká
  1. na základě písemného oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku dnem doručení předsedovi Rady spolku
  2. úmrtím
  3. vyloučením člena Spolku pro hrubé porušování Stanov.
  4. zánikem Spolku
 2. O vyloučení rozhoduje Rada nadpoloviční většinou všech členů Rady.  Členství je v případě vyloučení ukončeno ke dni schválení Radou.

 

Článek 7

SEZNAM ČLENŮ

 1. Spolek vede Seznam členů.
 2. Člen je do Seznamu členů zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za člena Spolku. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum přijetí za člena, telefonní číslo a emailová adresa.
 3. Po ukončení členství je člen ze Seznamu členů vymazán do 10 dnů po zániku členství.
 4. Za vedení Seznamu členů odpovídá předseda nebo pověřený člen Rady spolku.
 5. Seznam členů je pro členy přístupný v sídle Spolku po předchozí dohodě s předsedou nebo pověřeným členem Rady spolku.
 6. Třetím osobám Seznam členů není zveřejňován.

 

Článek 8

ORGÁNY SPOLKU

 1. Členská schůze
  1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.
  2. Členská schůze zejména
   1. schvaluje případné změny Stanov,
   2. volí a odvolává Radu spolku,
   3. schvaluje zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
   4. určuje koncepci činnosti Spolku na další období,
   5. stanovuje výši členských příspěvků,
   6. schvaluje rámcový rozpočet Spolku na příští období,
   7. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
  3. Zasedání Členské schůze Spolku svolává Rada spolku pozvánkou nejméně 30 dnů před konáním této schůze.
  4. Pozvánka musí obsahovat minimálně
   1. datum a hodinu konání schůze
   2. místo konání schůze
   3. program schůze
   4. místo a čas, kde a kdy je možno se seznámit s projednávanými materiály.
  5. Pozvánku obdrží každý člen Spolku, za doručenou se považuje i pozvánka zaslaná na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce člena Spolku. Písemná pozvánka je rovněž zveřejněna na webových stránkách Spolku.
  6. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Není-li přítomna potřebná většina, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Členskou schůzi, která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů.
  7. Rada Spolku je povinna Členskou schůzi svolat i v případě, že třetina členů Spolku podá kterémukoliv členovi Rady písemný podnět ke svolání. Rada je pak povinna Členskou schůzi svolat do jednoho měsíce od doručení podnětu Radě.
  8. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. O zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou všech členů Spolku.
  9. Hlasování je vždy veřejné, každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
  10. Z jednání Členské schůze vyhotoví předseda nebo pověřený zapisovatel zápis do 30 dnů ode dne jejího konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis předsedy a zapisovatele. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku.

B. Rada spolku

  1. Činnost Spolku mezi Členskými schůzemi řídí Rada spolku.
  2. Rada spolku volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. V kompetenci Rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo hospodáře odvolat.
  3. Rada spolku je devítičlenná.
  4. Funkční období člena Rady je tříleté. Člen Rady může být volen opakovaně bez omezení.
  5. Člen Rady má možnost odstoupit z funkce, což oznámí a příp. odůvodní Radě na zasedání nebo jinou formou, na příští Radě bude jeho žádosti vyhověno.
  6. Rada spolku se schází dle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce.
  7. Rada spolku zejména
   1. rozhoduje o přijetí žadatele za člena Spolku,
   2. navrhuje a předkládá Členské schůzi plán činnosti a rozpočet na příští rok,
   3. předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
   4. navrhuje Členské schůzi ke schválení změny Stanov spolku,
   5. připravuje a řídí volby členů Rady Členskou schůzí.
  8. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů Rady. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovaly alespoň dvě třetiny přítomných členů Rady.
  9. Členství ve Spolku Rada schvaluje na základě přihlášky nadpoloviční většinou přítomných členů Rady.
  10. Hlasování je vždy veřejné, každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
  11. Hlasování je možno provést i formou per rollam. Hlasování per rollam probíhá SMS zprávou, po telefonu s hlasitým odposlechem nebo pomocí vhodného webového systému tak, aby byla zajištěna důvěryhodnost a prokazatelnost takového hlasování. Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu schůze Rady spolku.
  12. Z jednání Rady spolku vyhotoví předseda nebo zapisovatel zápis do 7 dnů ode dne jejího konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis zapisovatele a předsedy nebo místopředsedy Rady. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku.
  13. Předseda Spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje Spolek ve všech věcech. O průběhu a výsledku jednání informuje statutární orgán Spolku vždy na nejbližší schůzi Rady.
  14. Zvolený předseda po svém zvolení anebo nejpozději na následující schůzi Rady navrhne člena Rady, kterému poskytne písemnou plnou moc k jednání ve všech věcech jménem Spolku. Pokud navržený člen souhlasí, proběhne hlasování a schválení Radou Spolku. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem Spolku i další členové Spolku pověření Radou. K platnosti úkonů je třeba písemná plná moc udělená Radou a podepsaná statutárním orgánem Spolku.
  15. Předseda Rady je zejména povinen:
   1. svolávat a řídit zasedání Rady,
   2. zajistit řádné vedení Seznamu členů Spolku
   3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání Rady a z Členských schůzí Spolku,
   4. jednat s orgány státní správy ve všech věcech týkajících se plnění cílů a činnosti Spolku
   5. zajistit vedení účetnictví Spolku.
  16. Pokud z důvodu odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku klesne počet členů Rady pod pět, je předseda Rady spolku povinen do 60 dnů svolat Členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
  17. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí předsedy, místopředsedy nebo hospodáře zvolí Rada do šesti týdnů po ukončení výkonu jeho funkce nového předsedu, místopředsedu nebo hospodáře.

 

Článek 9

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti, a s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí, z výtěžku z akcí pořádaných Spolkem, z výnosu ze jmění, z činnosti vykonávané Spolkem a z případných darů od fyzických a právnických osob, či se získanými granty.
 2. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 3. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady.
 4. Výplaty prostředků provádí hospodář Spolku po schválení Radou spolku.
 5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádějí do příštího správního roku.
 6. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy Spolku na každé Členské schůzi.

 

Článek 10

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

 1. Spolek se zrušuje usnesením Členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
 2. Členská schůze na návrh Rady jmenuje likvidátora.
 3. Nepřejde-li majetek Spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace dle paragrafu §268 až §273 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

 

Článek 11

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne 27.12.2019. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

 

 

V Ostravě, dne 27. 12. 2019

Martina Mišurcová Hurníková
předsedkyně Spolku U Dobré naděje