Článek I.
NÁZEV, SÍDLO, IČ SPOLKU

Název spolku zní: Spolek U Dobré naděje

Sídlem zapsaného spolku je: Krásná č. p. 334, PSČ 739 04

IČ: 05200130

 

Článek II.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU

 1. Spolek U Dobré naděje (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, sdružující fyzické osoby na základě společného zájmu a přesvědčení.
 3. Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací.
 4. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními organizacemi.

 

Článek III.

ÚČEL SPOLKU

Základním účelem Spolku je:

 • setkávání slušných a citlivých lidí.
 • umělecké tvoření, muzikoterapie, psychoterapie, turistika a hry v přírodě.

 

Článek IV.

FORMY ČINNOSTI SPOLKU

 1. Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 3 coby společného zájmu jeho členů.
 2. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
  1. pořádání různých akcí, jako např. výletů, tvůrčích aktivit, setkávání členů
  2. získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost Spolku formou jednání se sponzory, účastí v grantových řízeních apod.
  3. praktické spolupráce s ostatními organizacemi,
 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví Členská schůze a Rada spolku.

 

Článek V.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

 1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která souhlasí se Stanovami, účelem a cíli Spolku a hodlá aktivně přispět svou činností k naplnění účelu.
 2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku na svém nejbližším zasedání a o rozhodnutí písemně vyrozumí žadatele.
 3. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 4. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele. Tímto dnem vznikají práva člena Spolku a současně se člen Spolku zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
 5. Zakládajícím členem Spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru.
 6. Člen Spolku má právo zejména:
  1. účastnit se veškeré činnosti Spolku,
  2. volit Radu spolku a další orgány Spolku a být volen do těchto orgánů,
  3. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku a přispět tak ke zlepšení činnosti Spolku,
  4. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku,
  5. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Spolku.
 1. Člen Spolku je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy,
  2. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce,
  3. podílet se dle svých možností a schopností na činnosti Spolku,
  4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do nichž byl zvolen,
  5. respektovat pravidla komunity,
  6. zachovávat důvěrnost ohledně citlivých informací o jednotlivých členech,
  7. dělat dobré jméno komunitě,
  8. nevystupovat oficiálně jménem komunity (kromě Radou určených výjimek),
  9. být otevřený k ostatním členům Spolku včetně vzájemné kritiky (ta preferována, říkat si hned a do očí),
  10. v případě porušení pravidel členství respektovat ukončení členství ve Spolku na základě rozhodnutí Rady,
  11. nekonzumovat alkohol či jiné drogy v prostorách Spolku,
  12. nešířit ve Spolku esoterické a okultní praktiky,
  13. respektovat se navzájem včetně svých individuálních projevů, nepomlouvat se,
  14. neterapeutizovat ostatní členy Spolku ani návštěvníky,
  15. nepřehánět vlastní altruismus a dobrovolnou práci pro ostatní.

 

Článek VI.

ZÁNIK ČLENSTVÍ

 1. Členství zaniká
  1. na základě písemného oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku dnem doručení předsedovi Rady spolku
  2. úmrtím
  3. vyloučením člena Spolku pro hrubé porušování Stanov.
  4. vyloučením člena Spolku, pokud se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
  5. zánikem Spolku
 2. O vyloučení rozhoduje Rada dvoutřetinovou většinou všech členů Rady.  Členství je v případě vyloučení ukončeno ke dni schválení Radou.

 

Článek VII.

SEZNAM ČLENŮ

 1. Spolek vede Seznam členů.
 2. Člen je do Seznamu členů zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za člena Spolku. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum přijetí za člena, telefonní číslo a emailová adresa.
 3. Po ukončení členství je člen ze Seznamu členů vymazán do 10 dnů po zániku členství.
 4. Za vedení Seznamu členů odpovídá předseda nebo pověřený člen Rady spolku.
 5. Seznam členů je pro členy přístupný v sídle Spolku po předchozí dohodě s předsedou nebo členem Rady spolku pověřeným vedením Seznamu členů.
 6. Třetím osobám Seznam členů není zveřejňován.

 

Článek VIII.

ORGÁNY SPOLKU

 1. Členská schůze
  1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.
  2. Členská schůze zejména
   1. schvaluje případné změny stanov,
   2. volí a odvolává Radu spolku,
   3. schvaluje zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
   4. určuje koncepci činnosti Spolku na další období,
   5. stanovuje výši členských příspěvků,
   6. schvaluje rozpočet Spolku na příští období,
   7. volí čestné členy Spolku,
   8. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
  3. Zasedání členské schůze Spolku svolává Rada spolku pozvánkou nejméně 30 dnů před konáním schůze.
  4. Pozvánka musí obsahovat minimálně
   1. datum a hodinu konání schůze
   2. místo konání schůze
   3. program schůze
   4. místo a čas, kde a kdy je možno se seznámit s projednávanými materiály.
  5. Pozvánku obdrží každý člen Spolku, za doručenou se považuje i pozvánka zaslaná na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce člena Spolku. Písemná pozvánka je rovněž zveřejněna vyvěšením v prostorách Spolku a na webových stránkách Spolku.
  6. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
  7. Rada Spolku je povinna Členskou schůzi svolat i v případě, že třetina členů Spolku podá kterémukoliv členovi Rady písemný podnět ke svolání. Rada je pak povinna členskou schůzi svolat do jednoho měsíce od doručení podnětu Radě.
  8. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. O zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou všech členů Spolku.
  9. Hlasování je vždy veřejné, každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
  10. Z jednání Členské schůze vyhotoví předseda, nebo pověřený zapisovatel zápis do 30 dnů ode dne jejího konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis předsedy a zapisovatele. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku.
 2. Rada spolku
  1. Činnost Spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku.
  2. Rada spolku volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci Rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
  3. Rada spolku je devítičlenná.
  4. Funkční období je tříleté. Člen Rady může být volen opakovaně bez omezení.
  5. Člen Rady má možnost odstoupit z funkce, což oznámí a příp. odůvodní Radě na zasedání nebo jinou formou, na příští Radě bude jeho žádosti vyhověno.
  6. Rada spolku se schází dle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce.
  7. Rada spolku zejména
   1. rozhoduje o přijetí žadatele za člena Spolku,
   2. navrhuje a předkládá členské schůzi plán činnosti a rozpočet na příští rok,
   3. předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
   4. navrhuje členské schůzi ke schválení změny Stanov spolku,
   5. připravuje a řídí volby členů Rady členskou schůzí.
  8. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než dvě třetiny členů Rady. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovalo více než dvě třetiny přítomných členů Rady.
  9. Členství ve Spolku Rada schvaluje na základě přihlášky dvoutřetinovou většinou všech členů Rady.
  10. Hlasování je vždy veřejné, každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
  11. Hlasování je možno provést i formou per rollam. Hlasování per rollam probíhá e-mailem, telefonicky nebo pomocí webového systému, pokud je zajištěna srovnatelná nebo vyšší důvěryhodnost a prokazatelnost, jako u hlasování e-mailem. Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledek hlasování nejpozději do 10 kalendářních dnů po skončení hlasování. Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližší schůze Rady spolku.
  12. Z jednání Rady spolku vyhotoví předseda nebo zapisovatel zápis do 7 dnů ode dne jejího konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis zapisovatele a předsedy nebo místopředsedy Rady. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku.
  13. Předseda Spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje Spolek ve všech věcech. O průběhu a výsledku jednání informuje statutární orgán Spolku vždy na nejbližší schůzi Rady.
  14. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem Spolku další členové Spolku pověřeni Radou. K platnosti úkonů je třeba písemná plná moc udělená Radou a podepsaná statutárním orgánem Spolku.
  15. Předseda Rady je zejména povinen:
   1. svolávat a řídit zasedání Rady,
   2. vést řádně Seznam členů Spolku,
   3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání Rady a z členských schůzí Spolku,
   4. jednat s orgány státní správy ve všech věcech týkajících se plnění cílů a činnosti Spolku,
   5. zajistit vedení účetnictví Spolku.
  16. Pokud z důvodu odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku klesne počet členů Rady pod sedm, je předseda Rady spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
  17. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí předsedy, místopředsedy nebo hospodáře zvolí Rada do šesti týdnů po ukončení výkonu funkce nového předsedu, místopředsedu nebo hospodáře.

 

Článek IX.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti a s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, z výtěžku z akcí pořádaných Spolkem, z výnosů ze jmění, z činnosti vykonávané Spolkem a z případných darů od fyzických a právnických osob či získanými granty.
 2. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 3. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady.
 4. Výplaty prostředků provádí pokladník Spolku po schválení Radou spolku.
 5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
 6. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy Spolku na každé členské schůzi.

 

Článek X.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

 

 1. Spolek se zrušuje usnesením Členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
 2. Členská schůze na návrh Rady jmenuje likvidátora.
 3. Nepřejde-li majetek Spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace dle paragrafu §268 až §273 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

 

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 21. 04. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

 

V Krásné dne 21. 4. 2016

 

Ľudovít Bak
předseda Rady spolku